In hoger beroep heeft het Centraal Tuchtcollege de maatregel van berisping omgezet in een waarschuwing. Het CTG volgde het RTG in haar inhoudelijke conclusies maar vond dat de arts slechts in beperkte mate tuchtrechtelijk tekort is geschoten: “De uitleg van de arts is niet onbegrijpelijk te noemen en het is ook niet onwaarschijnlijk te achten dat met deze uitleg de wens van patiënte tot uitdrukking is gebracht. (…) Op zichzelf lijkt het voorts weinig zinvol en geen redelijk doel te dienen met een volledig wilsonbekwame patiënt het voornemen tot uitvoering van euthanasie en het moment en de wijze waarop dit gaat gebeuren te bespreken.”

Het CTG kwam tot hetzelfde inhoudelijke oordeel als het RTG:
1) De verklaringen van patiënte, opgesteld toen zij nog wilsbekwaam was, waren onvoldoende duidelijk ten aanzien van het moment waarop zij het toepassen van euthanasie wenste.
2) De wilsonbekwaamheid van patiënte had de arts er niet van mogen weerhouden op zijn minst te proberen met patiënte te praten over het concrete voornemen haar leven te beëindigen en over het voornemen voorafgaand aan de uitvoering een slaapmiddel in haar koffie te doen.

3) Het toedienen van premedicatie was niet perse in strijd met de professionele standaard: het ligt in de rede dat een arts vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap de premedicatie zodanig toedient dat daardoor geen onrust bij de patiënt ontstaat, zoals thans ook beschreven in de EuthanasieCode 2018.
4) Het negeren van de terugtrekkende beweging van de patiënte was niet perse in strijd de professionele standaard. Deze beweging hoefde niet perse te worden uitgelegd als een weigering van de levensbeëindiging. De reactie kan een schrikreactie of een fysieke reactie geweest zijn op het voelen van de prik (met  midazolam) en/of de ingespoten middelen (met name de thiopental).

Wel dacht het CTG anders dan het RTG over de verwijtbaarheid van de arts ten aanzien van de eerste twee punten.

Ten aanzien van het eerste punt, het vertrouwen op de schriftelijke wilsverklaring, oordeelde het CTG: “De uitleg van de arts is niet onbegrijpelijk te noemen en het is ook niet onwaarschijnlijk te achten dat met deze uitleg de wens van patiënte tot uitdrukking is gebracht.” Gelet op het feit dat schriftelijke wilsverklaringen door patiënten zelf, zonder juridische bijstand worden opgesteld, vond het CTG het onontkoombaar dat er bij de uitleg van een schriftelijke wilsverklaring sprake zal (kunnen en moeten) zijn van enige interpretatie. Hierbij moeten de relevante omstandigheden van dat geval worden betrokken. Het gaat hierbij om het gedrag van de patiënt, de overtuiging van familieleden en andere naasten van de patiënt en andere geraadpleegde professionals. In dit geval had de arts patiënte in die periode uitvoerig geobserveerd en bij de verzorging inlichtingen ingewonnen omtrent het gedrag van patiënte. De arts had verder beide schriftelijke euthanasieverzoeken ontvangen en bestudeerd en nadien met het team besproken. Ook had de arts de overtuiging van familie en naasten betrokken in haar afweging. Het CTG vond dan ook dat de arts haar afweging op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de relevante omstandigheden heeft gemaakt. Op dit punt valt de arts naar het oordeel van het college niets te verwijten.

Ten aanzien van het tweede punt, de uitvoering, oordeelde het CTG ook dat de arts slechts in beperkte mate tuchtrechtelijk tekort was geschoten. Het CTG had er begrip voor dat het weinig zinvol lijkt om met een volledig wilsonbekwame patiënt het voornemen tot uitvoering van euthanasie en het moment en de wijze waarop dit gaat gebeuren te bespreken. Toch vond het CTG dat het bespreken, althans een poging daartoe, onmiskenbaar een toevoeging is aan de vereiste zorgvuldigheid van die uitvoering en om die reden mag dit, ook bij een volledig wilsonbekwame patiënt, in beginsel niet achterwege blijven.

Lees het volledige oordeel hier: 2019_-_CTG_-_Euthanasie_bij_gevorderde_dementie.doc


Centraal Tuchtcollege zet in hoger beroep berisping om in waarschuwing

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.