De ingelaste algemene ledenvergadering van de NVVE heeft 25 maart unaniem ingestemd met de nieuwe meerjarenbeleidsnota van de vereniging, getiteld ’Vrijheid van sterven’.

Een conceptnota van directie en bestuur leidde eind vorig jaar tot veel, en pittige, discussie. Een groep verontruste leden zette zich onder aanvoering van Wouter Beekman en Hans van Dam aan het opstellen van een alternatieve beleidsnota. Bestuur en initiatiefnemers hebben, na een aantal gesprekken, besloten deze nieuwe nota gezamenlijk aan de extra ledenvergadering voor te leggen. "We zijn er op een goede manier uitgekomen en hebben daarmee een dreigend conflict voorkomen," aldus voorzitter Margo Andriessen.

"De titel geeft een verschuiving in het denken weer, van medicalisering naar humanisering. De mens staat centraal," lichtte initiatiefnemer Hans van Dam toe. "De dood is niet van de dokter maar van de mens."

Vrijheid van sterven’ heeft de drie bekende routes opnieuw centraal gesteld en uitgediept:

 1. De autonome route
  Het individu behoudt de regie. Momenteel alleen mogelijk door – illegaal - dodelijke middelen uit het buitenland te halen. De nota bepleit ’legale bestelling’ door een wilsbekwame volwassene die uit vrije wil handelt.

 2. De hulpverlenersroute
  Om allerlei redenen willen sommige mensen met anderen praten over hun beweegredenen en gevoelens en hun uiteindelijke besluit. Dit is geen verkapt ’doodsexamen’ want de definitieve beslissing blijft de eigen verantwoordelijkheid.

 3. De medische route (euthanasie)
  Hier valt nog veel werk te verzetten om artsen een minder beslissende en meer dienstbare rol te geven. De huidige euthanasiewet is immers vooral een dokterswet.

De nota heeft doelstellingen helder geformuleerd en kan voor nieuw elan zorgen, maar is niet meer dan een begin. Nu komt het aan op de uitwerking van alle voornemens, het verwezenlijken van de plannen en het bereiken van de gestelde doelen. Er zijn personele consequenties en begrotingsconsequenties mee gemoeid. Dat realiseerden het bestuur, de initiatiefnemers en de aanwezige leden zich maar al te goed.

De groep verontruste leden, die uit de zaal waardering kreeg voor het verzette werk,  had twijfels of het bestuur deze klus aan kan. Behalve een nieuwe nota kwam bestuursvernieuwing tijdens de gesprekken van de afgelopen maanden, overigens onder leiding van oud-voorzitter Eugène Sutorius, aan de orde. Het bestuur wordt versterkt met twee nieuwe leden.

 • Professor Eddy Houwaart, hoogleraar medische geschiedenis aan de Medische Faculteit van de Universiteit van Maastricht.

 • Flip Sutorius, huisarts (vooral bekend geraakt door de zaak Brongersma, de senator die ’leed aan het leven’ en Sutorius stervenshulp kreeg).

De versterking van het bestuur werd bij acclamatie goedgekeurd.

De vergadering gaf eveneens groen licht voor het instellen van een projectgroep om onderzoek te doen naar intensievere en directere vormen van ledenparticipatie. De NVVE is met 167.000 leden een van de grootste verenigingen van Nederland. Dit zou bijvoorbeeld kunnen uitmonden in een voorstel om een ’leden(advies)raad’ of ’ledenparlement’ in het leven te roepen.

De eerstvolgende, reguliere, algemene ledenvergadering van de NVVE is op 6 mei in Amersfoort. Voorzitter Andriessen deelde mee dat de NVVE voortaan tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering zal houden. In november om jaarplan en begroting te bespreken en in mei om jaarrekening en verantwoording te behandelen.


Leden unaniem akkoord met nieuwe strategienota

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.