Uw wensen op papier

In een schriftelijke wilsverklaring kunt u uw wensen op medisch gebied vastleggen. U stelt deze wilsverklaring op voor een situatie waarin u uw wensen niet meer kenbaar kunt maken.

Uw wensen opstellen en delen

Een schriftelijke verklaring opstellen

Het staat een ieder vrij een tekst naar wens samen te stellen. Zo'n tekst kan handgeschreven, getypt of gedrukt zijn. Er moet een aantal persoonsgegevens worden opgenomen, zodat het duidelijk is van wie de verklaring is.

Vermeld daarom uw achternaam, voornamen (voluit), geboortedatum en geboorteplaats en aan het eind van het document de datum en handtekening. Het is belangrijk dat u uw wilsverklaringen en wensen na het invullen met uw huisarts (behandelaar) bespreekt, zodat hij/zij weet wat u zou willen. U weet dan ook of uw arts bereid is uw wensen te respecteren.

U kunt uw wilsverklaringen altijd wijzigen, maar u moet dan wel iedereen die weet van uw wens of die een (oude) schriftelijke wilsverklaring van u heeft op de hoogte brengen en eventueel een nieuwe verklaring opstellen.

Met hulp van ons Adviescentrum

De verklaringen van de NVVE worden steeds geleverd met een uitgebreide handleiding en richtlijnen voor het invullen. De verklaringen zijn al voorzien van uw achternaam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt de wilsverklaringen aanvullen met uw eigen specifieke wensen.

Heeft u vragen over onze wilsverklaringen, dan staat ons Adviescentrum voor u klaar. Bel: 020-6200690

Artsen en naasten hoeven niet te ondertekenen

Met het invullen van de verklaringen legt u uw eigen individuele wens vast. Uw partner en/of kinderen hoeven uw wilsverklaringen dus niet te ondertekenen. Het is natuurlijk wel van belang dat u de verklaringen met uw naasten bespreekt.

Voor uw (huis)arts is het van belang dat u ervoor zorgt dat de arts zeker weet dat de verklaring van uzelf afkomstig is en niet van iemand anders. Als u de verklaring zelf aan uw arts geeft en u er vervolgens met hem/haar over spreekt, weet hij/zij zeker dat uw verklaring echt uw wil weergeeft.

Delen met uw omgeving

Veel mensen denken dat ze ‘het geregeld hebben’ als ze de wilsverklaringen hebben ingevuld. U moet zelf het initiatief nemen om (regelmatig) de wilsverklaringen te bespreken met uw arts en naasten, zodat ze er blijvend van overtuigd zijn dat uw wensen in de wilsverklaringen onveranderd zijn.

De NVVE adviseert om een kopie van uw wilsverklaringen te geven aan mensen die een belangrijke rol kunnen spelen als uw levenseinde nadert. De NVVE levert alle verklaringen in twee exemplaren.

  • Eén getekend exemplaar van uw verklaringen bewaart u zelf bij uw belangrijke papieren.
  • Eén exemplaar is voor uw huisarts. Het beste is om een afspraak te maken zodat u de verklaring persoonlijk aan de arts kunt overhandigen. U heeft dan ook de tijd om er uitvoering over te praten. U kunt dan de verklaringen mondeling toelichten. En de arts zal dan duidelijk kunnen maken in hoeverre hij aan uw wensen tegemoet kan komen.
  • Maak eventueel nog een kopie voor uw naaste, uw plaatsvervangend gemachtigde of voor het geval u in een ziekenhuis of andere zorginstelling moet worden opgenomen. Dit exemplaar kunt u bij de intake afgeven voor opname in uw medisch dossier. U mag altijd verklaringen kopiëren als u er meer denkt nodig te hebben. Zet uw handtekening dan nogmaals op de kopie.

Geldigheid

Juridisch gezien blijft een schriftelijke verklaring van kracht zolang deze niet is ingetrokken of gewijzigd. Het ligt niet vast in de wet dat een wilsverklaring om de paar jaar opnieuw zou moeten worden bevestigd. De NVVE raadt u wel aan om met een zekere regelmaat zelf met uw arts over uw verklaringen te spreken, waarmee u telkens bevestigt dat u er nog steeds achter staat. Als u dat geregeld doet en uw arts maakt daarvan aantekeningen in uw dossier, dan versterkt dat de kracht van uw wilsverklaringen.

Uw verklaringen blijven ook geldig als u geen lid meer bent van de NVVE. Pas als u een andere verklaring afgeeft of de eerste intrekt, vervalt de geldigheid.

Zonder notaris

De NVVE-verklaringen of uw zelfgemaakte verklaringen zijn volkomen rechtsgeldig. U hoeft dus geen notaris in te schakelen. Het enige dat een notaris kan toevoegen, is de bevestiging dat de handtekening onder uw verklaring echt uw handtekening is. Als u uw verklaring zelf aan uw arts geeft, hoeft uw arts niet te twijfelen aan de echtheid van de handtekening.


Wilsverklaringen

De NVVE geeft de volgende wilsverklaringen uit:

  1. Behandelverbod
  2. Euthanasieverzoek
  3. Volmacht


Uw vragen over wilsverklaringen

Kunnen mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen lezen een wilsverklaring aanvragen bij de NVVE?

Ook als u blind of slechtziend bent kunt u een wilsverklaring aanvragen. Wanneer u de wilsverklaring niet zelf kunt lezen, verdient het aanbeveling dit te ondervangen door een getuigenverklaring namens u te laten tekenen door twee getuigen. Een van de getuigen dient de inhoud van de wilsverklaring in zijn geheel aan u voor te lezen. Na bevestiging door u dienen de getuigen de getuigenverklaring te ondertekenen. Als u daar enigszins toe in staat bent, is het aan te bevelen uw handtekening te plaatsen op de wilsverklaring. En getuigenverklaring kan op verzoek door de NVVE worden verstrekt.

Kan iemand een wilsverklaring aanvragen als men niet (meer) zelfstandig kan ondertekenen?

Verlamming, een motorische handicap of een gewrichtsaandoening kan er de oorzaak van zijn dat u geen wilsverklaring kunt ondertekenen. Met een getuigenverklaring en de aanwezigheid van twee getuigen is dit op te lossen; als u in het bijzijn van twee getuigen instemt met de inhoud van de wilsverklaring moeten de getuigen de getuigenverklaring dateren en ondertekenen. Als u nog enigszins in staat bent te tekenen, dan is het aan te bevelen toch uw handtekening op de wilsverklaring te zetten, ook al is deze slecht leesbaar.

Kunnen mensen met afasie een wilsverklaring aanvragen?

Mocht door uw afasie op enig moment twijfel ontstaan of u ten tijde van de ondertekening wel besefte wat de inhoud van de wilsverklaring was, is het zinvol gebruik te maken van een getuigenverklaring. Twee getuigen moeten dan aanwezig zijn; met een getuigenverklaring verklaren de twee getuigen, na voorlezing van de wilsverklaring, dat u de inhoud daarvan heeft begrepen. U dateert en ondertekent zelf de wilsverklaring.

Welke eisen worden gesteld aan de getuigen?

De getuigen moeten meerderjarig zijn en de taal verstaan waarin de verklaring is opgesteld.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder