Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Wij geven voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekken wilsverklaringen, houden onderzoek en ondersteunen en faciliteren initiatieven met betrekking tot het zelfgewilde levenseinde.

Over NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven.

Onze vereniging zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. De NVVE wil een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patienten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Hulp bij het zelfgewilde levenseinde is in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van artsen om de gevraagde hulp te verlenen. De ruimte die de wet voor lijdende mensen met een doodswens biedt, wordt door artsen tot dusverre onvolledig benut.

Gevormd voor leden

Onze organisatie staat altijd voor haar leden klaar. U kunt ons bellen voor een gesprek of om een afspraak te maken. Voor algemene vragen of voor hulpvragen die voortkomen uit een crisissituatie.
Onze ledenonderseuningsdienst is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar. 

Groeiend sinds 1973

De vereniging is als Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie op 23 februari 1973 opgericht als reactie op de rechtszaak Postma. Van een klein maar actief groepje in het Friese Vinkega groeide de NVVE uit tot een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen subsidies en is voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van de leden. Meer over de doelstelling is ook te vinden in de statuten van de NVVE.

De NVVE heeft ondertussen ruim 160.000 leden. Elke dag komen er daar 50 bij.
Op het bureau in Amsterdam werken 27 medewerkers. Daarnaast zijn er verspreid over het land 160 vrijwillige medewerkers actief.

Bestuur

  • mr. dr. M. F. Andriessen (voorzitter)
  • prof.dr. H. Schreuder (penningmeester)
  • dr. D.J.B. Ringoir
  • drs. A.H.B.M. van den Wildenberg
  • drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
  • drs. Ch. Leeuwe
  • mr. B.L.M. Middeldorp

Directeur

  • dhr. R. Schurink, arts

Directeur NVVE gaat stokje overdragen

Directeur Robert Schurink heeft het bestuur van de NVVE laten weten terug te willen treden. De afgelopen periode stond in het teken van de herijking van de strategie van de vereniging, de professionalisering van het bureau en de versterking van het verenigingsleven. Na de geslaagde wereldconferentie Euthanasia 2016, de door het kabinet aangekondigde wet voltooid leven en de aanstaande uitgifte van een landelijk verkrijgbare niet-reanimeren penning breekt een nieuwe periode aan voor de NVVE en acht hij de tijd rijp om het stokje over te dragen. Hij is morgen aanwezig op de vrijwilligersdag zodat hij jullie persoonlijk kan spreken.

Het bestuur betreurt het vertrek van Robert Schurink en is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de vereniging en de onder zijn leiding bereikte resultaten. Het bestuur heeft hem verzocht aan te willen blijven tot een opvolger is gevonden. De procedure voor de werving van een nieuwe directeur zal in november 2016 worden gestart.

 

Missie

“De NVVE wil beschikbaarheid van keuzemogelijkheden voor een waardig levenseinde voor iedereen”

Visie

De NVVE behartigt de belangen voor haar leden, om keuzemogelijkheden aan het eind van het leven voor een waardig sterven voor een ieder bereikbaar te maken. Zij wil dat mensen met een weloverwogen wens tot levensbeëindiging zelf mogen beslissen en de eigen regie kunnen hebben over het einde van hun leven. Zij wil dit bereiken door optimale voorlichting en ondersteuning van haar leden, naast het ontplooien van activiteiten en faciliteren van initiatieven van anderen op dit terrein. Zij zal zich beijveren voor aanpassing van wet- en regelgeving. Zij is hiervoor proactief en maximaal toegankelijk voor haar leden.

Onze partners

Onze samenwerkingspartners hierbij zijn o.a. KNMG, SCEN, V&VN, WOZZ, Humanistisch Verbond, Uit Vrije Wil, ouderenbonden, Stichting Euthanasie in de Psychiatrie, Klaverblad, 113-Online, zusterorganisaties in binnen- en buitenland.

NVVE heeft de Levenseindekliniek gerealiseerd

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar van wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven. De kliniek is gevestigd in Den Haag en op 1 maart 2012 gestart met zes ambulante teams. Ieder team bestaan uit een arts en een verpleegkundige. Dit betekent dat, zowel de gesprekken tussen arts en patiënt, alsmede de levensbeëindiging zo veel mogelijk in een thuissituatie kunnen plaatsvinden. Lees meer op de website van de Levenseindekliniek

NVVE heeft de Coöperatie Laatste Wil opgericht

Een ander initiatief dat gesteund wordt door de NVVE is de Coöperatie Laatste Wil. Initiatiefnemers zijn Gert Rebergen en Jos van Wijk. Beiden zijn vele jaren actief binnen de NVVE. Het uiteindelijke doel is het veilige beheer van een kluis met vakjes met daarin de laatstewilpillen die leden kunnen gebruiken op het moment dat hen goeddunkt. Zo ver is het niet, want hulp bij zelfdoding is (nog) strafbaar. De coöperatie wil te allen tijde binnen bestaande wetgeving opereren. Openlijk, en medisch, ethisch en juridisch verantwoord.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.